پروفیل در و پنجرهکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 50050

پروفیل شیشه گیر کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 0.62
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 19.10

پروفیل 50060

پروفیل شیشه گیر کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 0.82
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 31.10

پروفیل 51002

پروفیل اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 1.79
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 91.00

پروفیل 51004

پروفیل اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 1.17
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 63.50

پروفیل 56001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.14
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 56003

پروفیل 56003

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 140.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

پروفیل 56007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.25

پروفیل 56101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.28
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.00

پروفیل 56104

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 93.50

پروفیل 56201

پروفیل واسط لنگه دوم بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.47
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 56302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.25
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56303

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.40
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.49
 • عرض پروفیل (mm): 55.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56305

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.70
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 2.13
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.30

پروفیل 56313

پروفیل 56313

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 56.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 103.0

پروفیل 60001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.24
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 60007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.70
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.20

پروفیل 61001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.19
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61004

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.08
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 61007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.34
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.00

پروفیل 61105

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.89
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.68

پروفیل 61106

پروفیل لنگه پنجره/درب

 • وزن (Kg/m): 1.66
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 86.70

پروفیل 61114

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 59.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.50

پروفیل 61115

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.90
 • عرض پروفیل (mm): 65.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 61205

پروفیل واسط دولنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.11
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.20

پروفیل 61306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.61
 • عرض پروفیل (mm): 60.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 113.0

پروفیل 61319

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.45
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 89.00

پروفیل 61505

پروفیل آلومینیوم درپوش جهت لنگه درب بدون آستانه

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 65.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 33.7

پروفیل 61910

پروفیل واسط کتیبه

 • وزن (Kg/m): 0.40
 • عرض پروفیل (mm): 70.48
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.80

پروفیل 70001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.38
 • عرض پروفیل (mm): 70.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.00

پروفیل 70007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.17
 • عرض پروفیل (mm): 34.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.00

پروفیل 70015

پروفیل ریل توری

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 21.35
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.00

پروفیل 71001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.46
 • عرض پروفیل (mm): 101.96
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.04

پروفیل 71007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.94
 • عرض پروفیل (mm): 34.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.97

پروفیل 71014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.49
 • عرض پروفیل (mm): 42.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.54

پروفیل 71910

پروفیل واسط کتیبه

 • وزن (Kg/m): 0.43
 • عرض پروفیل (mm): 73.88
 • ارتفاع پروفیل (mm): 13.50

پروفیل 90000

تسمه یراق

 • وزن (Kg/m): 0.25
 • عرض پروفیل (mm): 31.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 11.16

پروفیل 90001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.17
 • عرض پروفیل (mm): 105.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 90005

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.35
 • عرض پروفیل (mm): 90.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.3

پروفیل 90006

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.14
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.38

پروفیل 90007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90008

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 89.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 90009

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.20
 • عرض پروفیل (mm): 34.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90010

پروفیل لنگه کشویی زهواردار

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90013

پروفیل دورکوب

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35.00

پروفیل 90015

پروفیل ریل توری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 32.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.00

پروفیل 90019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.75
 • عرض پروفیل (mm): 51.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 23.00

پروفیل 91001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.19
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91003

پروفیل فریم کشویی آکاردئونی

 • وزن (Kg/m): 3.29
 • عرض پروفیل (mm): 140.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91006

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.77
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.00

پروفیل 91007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.68
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 91008

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.81
 • عرض پروفیل (mm): 80.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.20

پروفیل 91014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 52.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 44.90

پروفیل 91021

پروفیل سپری کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.75
 • عرض پروفیل (mm):
 • ارتفاع پروفیل (mm):

پروفیل FL001

پروفیل فریم لس

 • وزن (Kg/m): 1.01
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.90

پروفیل FL002

پروفیل فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.04
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 57.70

پروفیل FL003

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 53.10
 • ارتفاع پروفیل (mm): 6.85

پروفیل FL004

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.33
 • عرض پروفیل (mm): 25.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.50

پروفیل FL005

پروفیل درپوش فریم لس

 • وزن (Kg/m): 0.12
 • عرض پروفیل (mm): 19.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 5.50