پروفیل اختصاصیکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 10001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.4
 • عرض پروفیل (mm): 107.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 52.3

پروفیل 10002

پروفیل فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 1.94
 • عرض پروفیل (mm): 98.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.45

پروفیل 10007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.8
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 99.80

پروفیل 10014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.49
 • عرض پروفیل (mm): 46.9
 • ارتفاع پروفیل (mm): 46.7

پروفیل 10019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.63
 • عرض پروفیل (mm): 31.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 32.50

پروفیل 10030

پروفیل درپوش فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 41.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.65

پروفیل 10031

پروفیل درپوش فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 0.55
 • عرض پروفیل (mm): 46.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 29.10

پروفیل 11030

پروفیل ریل توری قابل نصب بر روی پروفیل 41903 و 41913

 • وزن (Kg/m): 0.27
 • عرض پروفیل (mm): 20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43

پروفیل 11111

پروفیل کاور تسمه یراق جهت نصب تسمه یراق 41000 بر روی پروفیل 41907

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 22.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 7

پروفیل 11112

پروفیل گریل جهت درب موتورخانه و هواساز

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 49.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8.90

پروفیل 11114

پروفیل زاویه ای مخصوص سیستم 410

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 39.90

پروفیل 11115

پروفیل مکمل زاویه مخصوص سیستم 410

 • وزن (Kg/m): 0.61
 • عرض پروفیل (mm): 41.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.00

پروفیل 11310

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.40

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11314

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.65
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.5

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 14000

پروفیل رابط بلبرینگ

 • وزن (Kg/m): 0.16
 • عرض پروفیل (mm): 12.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.94

پروفیل 14010

پروفیل آلومینیوم درپوش فریم لیفت

 • وزن (Kg/m): 0.09
 • عرض پروفیل (mm): 12.2
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8

پروفیل 14020

پروفیل فیکسر لنگه ثابت

 • وزن (Kg/m): 0.58
 • عرض پروفیل (mm): 22.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.40

پروفیل 31001

پروفیل فریم سری 310 با عرض 30 میلیمتر

 • وزن (Kg/m): 0.57
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.8

پروفیل 31101

پروفیل لنگه پنجره سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.8
 • عرض پروفیل (mm): 39.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.0

پروفیل 31106

پروفیل لنگه درب سری 310

 • وزن (Kg/m): 1.1
 • عرض پروفیل (mm): 39.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 94.0

پروفیل 31205

پروفیل واسطه لنگه دوم سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.7
 • عرض پروفیل (mm): 61.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.5

پروفیل 31319

پروفیل سپری سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.8
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.4

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41001

پروفیل فریم سری 410 با عرض 41 میلیمتر

 • وزن (Kg/m): 0.75
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.40

پروفیل 41002

پروفیل فریم 41002 با روکوب

 • وزن (Kg/m): 0.87
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 72.40

پروفیل 41004

پروفیل فریم با عرض 60 میلیمتر

 • وزن (Kg/m): 1.02
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.40

پروفیل 41007

پروفیل فریم 41 میلیمتری بلند مناسب نصب سیستم Tilt & Slide (فولکس واگنی)

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 41046

پروفیل پانل 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.76
 • عرض پروفیل (mm): 86.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 15.00

پروفیل 41101

پروفیل لنگه بازشو پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.03
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 69.60

پروفیل 41106

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41107

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.6
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41109

پروفیل لنگه محوری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.00

پروفیل 41111

پروفیل لنگه خارج بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 85.60

پروفیل 41205

پروفیل رابط دولنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.00

پروفیل 41302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 41304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.97
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 150.00

پروفیل 41306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.7

پروفیل 41319

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 0.975
 • عرض پروفیل (mm): 40.51
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.40

پروفیل 41505

پروفیل آلومینیوم درپوش جهت لنگه درب بدون آستانه

 • وزن (Kg/m): 0.41
 • عرض پروفیل (mm): 46.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 33.72

پروفیل 41619

پروفیل محوری

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 40.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.10

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41621

پروفیل تقویت فریم

 • وزن (Kg/m): 2.70
 • عرض پروفیل (mm): 79.22
 • ارتفاع پروفیل (mm): 79.22

پروفیل 41622

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 3.1
 • عرض پروفیل (mm): 74.4
 • ارتفاع پروفیل (mm): 74.4

پروفیل 41631

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.53
 • عرض پروفیل (mm): 54.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.60

پروفیل 41632

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.61
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.60

پروفیل 41633

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.63
 • عرض پروفیل (mm): 69.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.50

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41717

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.44
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41903

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 49.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.00

پروفیل 41906

پروفیل سپری سیستم ریلی

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 80.00

پروفیل 41907

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 26.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 65.80

پروفیل 41912

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 29.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 38.00

پروفیل 41913

پروفیل فریم کشویی آکاردئونی

 • وزن (Kg/m): 1.62
 • عرض پروفیل (mm): 84.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.00

پروفیل 41915

پروفیل زهوار تکجداره

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 18.00

پروفیل 41916

پروفیل واسط 4 لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 21.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 22.60

پروفیل 41923

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.19
 • عرض پروفیل (mm): 67.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.00

پروفیل 49000

پروفیل رابط یراق آلات

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 21.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 22.60

پروفیل 61001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.19
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61004

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.08
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 61007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.34
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.00

پروفیل 61105

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.89
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.68

پروفیل 61106

پروفیل لنگه پنجره/درب

 • وزن (Kg/m): 1.66
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 86.70

پروفیل 61114

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 59.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.50

پروفیل 61115

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.90
 • عرض پروفیل (mm): 65.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 61205

پروفیل واسط دولنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.11
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.20

پروفیل 61302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 72.0

پروفیل 61306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.61
 • عرض پروفیل (mm): 60.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 113.0

پروفیل 61319

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.45
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 89.00

پروفیل 61505

پروفیل آلومینیوم درپوش جهت لنگه درب بدون آستانه

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 65.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 33.7

پروفیل 71001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.46
 • عرض پروفیل (mm): 101.96
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.04

پروفیل 71007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.94
 • عرض پروفیل (mm): 34.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.97

پروفیل 71014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.49
 • عرض پروفیل (mm): 42.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.54

پروفیل 71910

پروفیل واسط کتیبه

 • وزن (Kg/m): 0.43
 • عرض پروفیل (mm): 73.88
 • ارتفاع پروفیل (mm): 13.50

پروفیل 90000

تسمه یراق

 • وزن (Kg/m): 0.25
 • عرض پروفیل (mm): 31.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 11.16

پروفیل 90001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.17
 • عرض پروفیل (mm): 105.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 90005

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.35
 • عرض پروفیل (mm): 90.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.3

پروفیل 90006

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.14
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.38

پروفیل 90007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90008

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 89.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 90009

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.20
 • عرض پروفیل (mm): 34.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90010

پروفیل لنگه کشویی زهواردار

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 90019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.75
 • عرض پروفیل (mm): 51.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 23.00