نوشته ها


علل اختلاف قیمت در آلومینیوم چیست؟

علل اختلاف قیمت در آلومینیوم چیست؟

چرا پروفیلهای آلومینیومی تولید شده توسط شرکتهای مختلف قیمتهای متفاوتی دارند؟ همگی پروفیل آلومینیوم هستند ولی این اختلاف قیمت از کجا بوجود می آید؟
ترمال بریک چیست؟

ترمال بریک چیست؟

در این مقاله سعی شده است در مورد محاسن سیستم آلومینیوم ترمال بریک توضیحاتی کوتاه و مجمل ارائه شود.