سری 560T


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41622

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 3.1
 • عرض پروفیل (mm): 74.4
 • ارتفاع پروفیل (mm): 74.4

پروفیل 41631

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.53
 • عرض پروفیل (mm): 54.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.60

پروفیل 41632

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.61
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.60

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41717

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.44
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 47046

پروفیل پانل ترمال بریک 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 26.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.2

پروفیل 56001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.14
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 56003

پروفیل 56003

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 140.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

پروفیل 56004

پروفیل 56004

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 128.3
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

پروفیل 56007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.25

پروفیل 56101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.28
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.00

پروفیل 56104

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 93.50

پروفیل 56106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.82
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 56201

پروفیل واسط لنگه دوم بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.47
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 56302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.25
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56303

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.40
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.49
 • عرض پروفیل (mm): 55.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56305

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.70
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 2.13
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.30

پروفیل 56313

پروفیل 56313

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 56.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 103.0

دسته‌بندی