سری 310


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 31001

پروفیل فریم سری 310 با عرض 30 میلیمتر

 • وزن (Kg/m): 0.57
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.8

پروفیل 31101

پروفیل لنگه پنجره سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.8
 • عرض پروفیل (mm): 39.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.0

پروفیل 31106

پروفیل لنگه درب سری 310

 • وزن (Kg/m): 1.1
 • عرض پروفیل (mm): 39.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 94.0

پروفیل 31205

پروفیل واسطه لنگه دوم سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.7
 • عرض پروفیل (mm): 61.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.5

پروفیل 31319

پروفیل سپری سری 310

 • وزن (Kg/m): 0.8
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.4

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

دسته‌بندی