سری 1000


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 10001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.4
 • عرض پروفیل (mm): 107.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 52.3

پروفیل 10002

پروفیل فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 1.94
 • عرض پروفیل (mm): 98.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.45

پروفیل 10007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.8
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 99.80

پروفیل 10014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.49
 • عرض پروفیل (mm): 46.9
 • ارتفاع پروفیل (mm): 46.7

پروفیل 10019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.63
 • عرض پروفیل (mm): 31.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 32.50

پروفیل 10030

پروفیل درپوش فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 41.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.65

پروفیل 10031

پروفیل درپوش فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 0.55
 • عرض پروفیل (mm): 46.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 29.10

پروفیل 11310

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.40

پروفیل 11314

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.65
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.5

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 14000

پروفیل رابط بلبرینگ

 • وزن (Kg/m): 0.16
 • عرض پروفیل (mm): 12.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.94

پروفیل 14010

پروفیل آلومینیوم درپوش فریم لیفت

 • وزن (Kg/m): 0.09
 • عرض پروفیل (mm): 12.2
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8

پروفیل 14020

پروفیل فیکسر لنگه ثابت

 • وزن (Kg/m): 0.58
 • عرض پروفیل (mm): 22.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.40

پروفیل 41101

پروفیل لنگه بازشو پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.03
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 69.60

پروفیل 41106

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41107

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.6
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41111

پروفیل لنگه خارج بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 85.60

پروفیل 41302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 41304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.97
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 150.00

پروفیل 41306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.7

دسته‌بندی