سری 600


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11112

پروفیل گریل جهت درب موتورخانه و هواساز

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 49.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8.90

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41046

پروفیل پانل 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.76
 • عرض پروفیل (mm): 86.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 15.00

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41633

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.63
 • عرض پروفیل (mm): 69.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.50

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41635

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.50

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41717

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.44
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 61001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.19
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61004

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.08
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 61101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.00

پروفیل 61105

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.89
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.68

پروفیل 61106

پروفیل لنگه پنجره/درب

 • وزن (Kg/m): 1.66
 • عرض پروفیل (mm): 68.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 86.70

پروفیل 61114

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 59.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.50

پروفیل 61115

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.90
 • عرض پروفیل (mm): 65.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 61205

پروفیل واسط دولنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.11
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.20

پروفیل 61302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 72.0

پروفیل 61306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.61
 • عرض پروفیل (mm): 60.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 113.0

پروفیل 61319

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.45
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 89.00

پروفیل 61505

پروفیل آلومینیوم درپوش جهت لنگه درب بدون آستانه

 • وزن (Kg/m): 0.5
 • عرض پروفیل (mm): 65.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 33.7

پروفیل 90005

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.35
 • عرض پروفیل (mm): 90.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.3

دسته‌بندی