پروفیل نما و سقف شیشه ایکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 50000

پروفیل تسمه یراق کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 23.47
 • ارتفاع پروفیل (mm): 10.06

پروفیل 50001

پروفیل عمودی کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 2.35
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.00

پروفیل 50002

پروفیل عمودی کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 2.85
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 137.00

پروفیل 50004

پروفیل افقی کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 1.76
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.00

پروفیل 50005

پروفیل افقی کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 2.00
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 137.00

پروفیل 50008

پروفیل شیشه گیر

 • وزن (Kg/m): 0.55
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.00

پروفیل 50009

پروفیل درپوش

 • وزن (Kg/m): 0.35
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 19.00

پروفیل 50010

پروفیل درپوش

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 16.00

پروفیل 50011

پروفیل درپوش

 • وزن (Kg/m): 1.09
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.50

پروفیل 50012

پروفیل درپوش

 • وزن (Kg/m): 0.41
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 16.00

پروفیل 50014

پروفیل عمودی زاویه کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 2.64
 • عرض پروفیل (mm): 97.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 97.00

پروفیل 50015

پروفیل عمودی زاویه کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 3.12
 • عرض پروفیل (mm): 89.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 1115.00

پروفیل 50016

پروفیل فیلر محل شیشه کرتن وال و اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 0.48
 • عرض پروفیل (mm): 19.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.0

پروفیل 50017

پروفیل تبدیل بازشو کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 1.18
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 64.80

پروفیل 50018

پروفیل فریم بازشو کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 1.29
 • عرض پروفیل (mm): 84.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 58.50

پروفیل 50019

پروفیل لنگه بازشو کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 1.18
 • عرض پروفیل (mm): 81.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 46.30

پروفیل 50020

پروفیل عمودی کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 3.13
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 177.00

پروفیل 50050

پروفیل شیشه گیر کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 0.62
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 19.10

پروفیل 50060

پروفیل شیشه گیر کرتن وال

 • وزن (Kg/m): 0.82
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 31.10

پروفیل 51004

پروفیل اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 1.17
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 63.50

پروفیل 51005

پروفیل اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.6

پروفیل 51006

پروفیل اسکای لایت

 • وزن (Kg/m): 0.49
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 13.6

پروفیل FL001

پروفیل فریم لس

 • وزن (Kg/m): 1.01
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.90

پروفیل FL002

پروفیل فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.04
 • عرض پروفیل (mm): 78.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 57.70

پروفیل FL003

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 53.10
 • ارتفاع پروفیل (mm): 6.85

پروفیل FL004

پروفیل کاور فریم لس بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.33
 • عرض پروفیل (mm): 25.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.50

پروفیل FL005

پروفیل درپوش فریم لس

 • وزن (Kg/m): 0.12
 • عرض پروفیل (mm): 19.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 5.50