سری 900T


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11310

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.40

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11314

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.65
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.5

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41622

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 3.1
 • عرض پروفیل (mm): 74.4
 • ارتفاع پروفیل (mm): 74.4

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41635

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.50

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41717

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.44
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 47046

پروفیل پانل ترمال بریک 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 26.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.2

پروفیل 47101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.24
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.00

پروفیل 47104

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.84
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 93.50

پروفیل 47106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.80
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 47201

پروفیل واسط دو لنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.44
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 57.60

پروفیل 47302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.23
 • عرض پروفیل (mm): 48.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 47304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.30
 • عرض پروفیل (mm): 47.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 47306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.81
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.30

پروفیل 90000

تسمه یراق

 • وزن (Kg/m): 0.25
 • عرض پروفیل (mm): 31.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 11.16

پروفیل 90013

پروفیل دورکوب

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35.00

پروفیل 90015

پروفیل ریل توری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 32.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.00

پروفیل 90019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.75
 • عرض پروفیل (mm): 51.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 23.00

پروفیل 91001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.19
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91003

پروفیل فریم کشویی آکاردئونی

 • وزن (Kg/m): 3.29
 • عرض پروفیل (mm): 140.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91006

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.77
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.00

پروفیل 91007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.68
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 91008

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.81
 • عرض پروفیل (mm): 80.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.20

پروفیل 91014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 52.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 44.90

پروفیل 91021

پروفیل سپری کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.75
 • عرض پروفیل (mm):
 • ارتفاع پروفیل (mm):

دسته‌بندی