انتخاب زهوار

در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به انتخاب زهوار مناسب هر پروفیل را مشاهده کنید.


زهوارها

کد
41701
41703
41711
41704

گرد

کد
41706
41708
41710
41707
41705
41713
41714
41717
تخت
ضخامت
11mm
15.5mm
20.5mm
25.5mm
30mm
4mm
2mm
40mm

از جدول زیر میتوانید زهوار مناسب برای ضخامتهای مختلف شیشه را انتخاب نمایید:

پروفیلهای نرمالکـــــــــــد زهــــــــــوار
کد
پروفیل
فضای
پروفیل
41701
41706

41703
41708
41711
41710
41704
41707
41705
4171341714
41717
31001
31101
31106

25mm
14mm
9.5mm
4.5mm
-
-
21mm
23mm
-
41001
41007
41004
61007
41101
41106
41107
10002
10007
36mm
25mm
20.5mm
15.5mm
10.5mm
6mm
32mm34mm
-
41907
22mm
-
-
-
-
-
--
-
61001
61004
61101
61105
61106
90005

55mm
44mm
39.5mm
34.5mm
29.5mm
25mm
51mm53mm
15mm
71007
90007

28mm
-
-
-
-
-
--
-
90006
90008

36.9mm
25.9mm
21.4mm
16.4mm
11.4mm
6.9mm
32.9mm34.9mm
-
90010
31mm
20mm
15.5mm
10.5mm
5.5mm
1mm
27mm29mm
-

پروفیلهای ترمال بریککـــــــــــد زهــــــــــوار
کد پروفیل
فضای
پروفیل
41701
41706

41703
41708

41711
41710
41704
41707

41705
4171341714
41717
47001
47007
47101
47104

47106
60001
60007
91006
91008

44.2mm
33.2mm
28.7mm
23.7mm
18.7mm
14.2mm
40.2mm42.2mm
4.2mm
56001
56003
56007
14002
14007

52mm
41mm
36.5mm
31.5mm
26.5mm
22mm
48mm50mm
12mm
56101
56104

56106
60mm
49mm
44.5mm
39.5mm
34.5mm
30mm
56mm58mm
20mm
70007
91007

28mm
-
-
-
-
-
--
-


انتخاب واشر مناسب

کد واشر
GU-06
D-1
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8ضخامت واشر
3mm
2.5mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5.5mm
6.5mm

شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.