انتخاب دورکوب

در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به انتخاب دورکوب مناسب هر پروفیل را مشاهده کنید.


دورکوبها

کد
41631
41632
41633
41634
41635
41636
41637
90013
مقدار پوشش
25mm
45mm
45mm
45mm
25mm
45mm
25mm
28mm

از جدول زیر میتوانید دورکوب مناسب برای فریمهای مختلف را انتخاب نمایید:

کد
پروفیل

31001
47007
56007
91008
41001
41007

41004
61007

41901
60001
61001
90001

14001
41903
41923
47001
47007

41913
90005
14002
56003
10001
10002
70001
71001
90006
90008

91001
91006
41631

X


X
X

41632

X


X
X

X41633


X
X

X


X
X
41634
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
41635


X
X

X


X
X

41636
X
*X

X
X
X
X
X
*X


41637
X
*X

X
X
X
X
X
*X


90013

X

* بین فریم و دورکوب پله ایجاد خواهد شد (عدم تطابق سطح فریم و دورکوب)


شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.