انتخاب دورکوب

در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به انتخاب دورکوب مناسب هر پروفیل را مشاهده کنید.


دورکوبها

کد
41631
41632
41633
41634
41635
41636
41637
90013
مقدار پوشش
25mm
45mm
45mm
45mm
25mm
45mm
25mm
28mm

از جدول زیر میتوانید دورکوب مناسب برای فریمهای مختلف را انتخاب نمایید:

کد
پروفیل

41001
41007

41004
61007

41901
60001
14001
14002
14003
61001
90001

41903
41923
47001
47007
56001
56007

41913
90005

70001
71001
90006
90008

91001
91006
41631
X


X
X

41632
X


X
X

X41633

X
X

X


X


41634
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
41635

X
X

X


X
X

41636
*X

X
X
X
X
X
*X
X

41637
*X

X
X
X
X
X
*X
X

90013
X

* بین فریم و دورکوب پله ایجاد خواهد شد (عدم تطابق سطح فریم و دورکوب)


شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.