سری 610


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11030

پروفیل ریل توری قابل نصب بر روی پروفیل 41903 و 41913

 • وزن (Kg/m): 0.27
 • عرض پروفیل (mm): 20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43

پروفیل 11111

پروفیل کاور تسمه یراق جهت نصب تسمه یراق 41000 بر روی پروفیل 41907

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 22.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 7

پروفیل 11112

پروفیل گریل جهت درب موتورخانه و هواساز

 • وزن (Kg/m): 0.4
 • عرض پروفیل (mm): 49.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8.90

پروفیل 11310

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.40

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11314

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.65
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.5

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41004

پروفیل فریم با عرض 60 میلیمتر

 • وزن (Kg/m): 1.02
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.40

پروفیل 41046

پروفیل پانل 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.76
 • عرض پروفیل (mm): 86.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 15.00

پروفیل 41101

پروفیل لنگه بازشو پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.03
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 69.60

پروفیل 41106

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41107

پروفیل لنگه بازشو درب

 • وزن (Kg/m): 1.6
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 95.50

پروفیل 41109

پروفیل لنگه محوری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.00

پروفیل 41111

پروفیل لنگه خارج بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.26
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 85.60

پروفیل 41205

پروفیل رابط دولنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 41.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.00

پروفیل 41302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 0.96
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 41304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.97
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 150.00

پروفیل 41306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 109.7

پروفیل 41310

پروفیل 41310

 • وزن (Kg/m): 1.33
 • عرض پروفیل (mm): 40.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 99.80

پروفیل 41319

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 0.975
 • عرض پروفیل (mm): 40.51
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.40

پروفیل 41505

پروفیل آلومینیوم درپوش جهت لنگه درب بدون آستانه

 • وزن (Kg/m): 0.41
 • عرض پروفیل (mm): 46.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 33.72

پروفیل 41619

پروفیل محوری

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 40.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.10

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41621

پروفیل تقویت فریم

 • وزن (Kg/m): 2.70
 • عرض پروفیل (mm): 79.22
 • ارتفاع پروفیل (mm): 79.22

پروفیل 41622

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 3.1
 • عرض پروفیل (mm): 74.4
 • ارتفاع پروفیل (mm): 74.4

پروفیل 41633

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.63
 • عرض پروفیل (mm): 69.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 51.50

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41635

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.50

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41901

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.34
 • عرض پروفیل (mm): 67.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.00

پروفیل 41906

پروفیل سپری سیستم ریلی

 • وزن (Kg/m): 0.93
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 80.00

پروفیل 41907

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 26.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 65.80

پروفیل 41912

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 29.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 38.00

پروفیل 41913

پروفیل فریم کشویی آکاردئونی

 • وزن (Kg/m): 1.62
 • عرض پروفیل (mm): 84.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.00

پروفیل 41915

پروفیل زهوار تکجداره

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 18.00

پروفیل 41916

پروفیل واسط 4 لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 21.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 22.60

پروفیل 49000

پروفیل رابط یراق آلات

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 21.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 22.60

پروفیل 61007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.34
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.00

پروفیل 61114

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.81
 • عرض پروفیل (mm): 59.70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 55.50

پروفیل 61115

پروفیل زاویه

 • وزن (Kg/m): 0.90
 • عرض پروفیل (mm): 65.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 61910

پروفیل واسط کتیبه

 • وزن (Kg/m): 0.40
 • عرض پروفیل (mm): 70.48
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.80

دسته‌بندی