پروفیل ترمال بریککمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 11310

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 45.40

پروفیل 11312

پروفیل آلومینیوم فریم توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.69
 • عرض پروفیل (mm): 36.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.8

پروفیل 11313

پروفیل آلومینیوم لنگه توری پلیسه

 • وزن (Kg/m): 0.54
 • عرض پروفیل (mm): 19.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 54.9

پروفیل 11314

پروفیل آلومینیوم لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.65
 • عرض پروفیل (mm): 15.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.5

پروفیل 11315

پروفیل لنگه توری

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 28.8
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.1

پروفیل 14000

پروفیل رابط بلبرینگ

 • وزن (Kg/m): 0.16
 • عرض پروفیل (mm): 12.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.94

پروفیل 14001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 3.10
 • عرض پروفیل (mm): 140.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.10

پروفیل 14002

پروفیل فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 2.30
 • عرض پروفیل (mm): 128.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 52.25

پروفیل 14007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.3
 • عرض پروفیل (mm): 58.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 103.00

پروفیل 14010

پروفیل آلومینیوم درپوش فریم لیفت

 • وزن (Kg/m): 0.09
 • عرض پروفیل (mm): 12.2
 • ارتفاع پروفیل (mm): 8

پروفیل 14014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.70
 • عرض پروفیل (mm): 62.25
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.60

پروفیل 14015

پروفیل اینترلاک مونوریل

 • وزن (Kg/m): 0.67
 • عرض پروفیل (mm): 62.25
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.60

پروفیل 14019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.85
 • عرض پروفیل (mm): 50.60
 • ارتفاع پروفیل (mm): 36.40

پروفیل 14020

پروفیل فیکسر لنگه ثابت

 • وزن (Kg/m): 0.58
 • عرض پروفیل (mm): 22.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 48.40

پروفیل 14030

پروفیل درپوش فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 0.567
 • عرض پروفیل (mm): 54.6
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.1

پروفیل 14031

پروفیل درپوش فریم مونوریل

 • وزن (Kg/m): 0.71
 • عرض پروفیل (mm): 65.62
 • ارتفاع پروفیل (mm): 32.50

پروفیل 41000

پروفیل رابط یراق

 • وزن (Kg/m): 0.14
 • عرض پروفیل (mm): 19.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 4.30

پروفیل 41620

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 2.27
 • عرض پروفیل (mm): 66.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 66.00

پروفیل 41622

پروفیل کرنر پرسی

 • وزن (Kg/m): 3.1
 • عرض پروفیل (mm): 74.4
 • ارتفاع پروفیل (mm): 74.4

پروفیل 41631

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.53
 • عرض پروفیل (mm): 54.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 41.60

پروفیل 41632

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.61
 • عرض پروفیل (mm): 50.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.60

پروفیل 41634

پروفیل دورکوب جدا 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.28
 • عرض پروفیل (mm): 6.30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 60.05

پروفیل 41636

پروفیل دورکوب 45 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 50.00

پروفیل 41637

پروفیل دورکوب 25 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 0.24
 • عرض پروفیل (mm): 23.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30.00

پروفیل 41701

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41703

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.29
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41704

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41705

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 30.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41706

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41707

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.34
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41708

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41710

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.32
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41711

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.31
 • عرض پروفیل (mm): 20.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41713

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.23
 • عرض پروفیل (mm): 18.7
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 41714

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.20
 • عرض پروفیل (mm): 19.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 27.00

پروفیل 41717

پروفیل زهوار

 • وزن (Kg/m): 0.44
 • عرض پروفیل (mm): 40.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 26.50

پروفیل 47001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.06
 • عرض پروفیل (mm): 48.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 47002

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.17
 • عرض پروفیل (mm): 48.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 72.50

پروفیل 47007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.38
 • عرض پروفیل (mm): 48.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.20

پروفیل 47046

پروفیل پانل ترمال بریک 80 میلیمتری

 • وزن (Kg/m): 1.32
 • عرض پروفیل (mm): 26.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 84.2

پروفیل 47101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.24
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.00

پروفیل 47104

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.84
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 93.50

پروفیل 47106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.80
 • عرض پروفیل (mm): 56.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 47201

پروفیل واسط دو لنگه بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.44
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 57.60

پروفیل 47302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.23
 • عرض پروفیل (mm): 48.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 47304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.30
 • عرض پروفیل (mm): 47.90
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 47306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 1.81
 • عرض پروفیل (mm): 48.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.30

پروفیل 56001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.14
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 56003

پروفیل 56003

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 140.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

پروفیل 56004

پروفیل 56004

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 128.3
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.5

پروفیل 56007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.56
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.25

پروفیل 56101

پروفیل لنگه پنجره

 • وزن (Kg/m): 1.28
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 68.00

پروفیل 56104

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.87
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 93.50

پروفیل 56106

پروفیل لنگه درب

 • وزن (Kg/m): 1.82
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.10

پروفیل 56201

پروفیل واسط لنگه دوم بازشو

 • وزن (Kg/m): 1.47
 • عرض پروفیل (mm): 61.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 59.70

پروفیل 56302

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.25
 • عرض پروفیل (mm): 56.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56303

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 1.40
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.50

پروفیل 56304

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.49
 • عرض پروفیل (mm): 55.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56305

پروفیل سپری

 • وزن (Kg/m): 2.70
 • عرض پروفیل (mm): 63.80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 140.00

پروفیل 56306

پروفیل پاخور

 • وزن (Kg/m): 2.13
 • عرض پروفیل (mm): 64.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 96.30

پروفیل 56313

پروفیل 56313

 • وزن (Kg/m): 2.0
 • عرض پروفیل (mm): 56.0
 • ارتفاع پروفیل (mm): 103.0

پروفیل 60001

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.24
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 49.50

پروفیل 60007

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.70
 • عرض پروفیل (mm): 60.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.20

پروفیل 70001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.38
 • عرض پروفیل (mm): 70.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 47.00

پروفیل 70007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.17
 • عرض پروفیل (mm): 34.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 71.00

پروفیل 70015

پروفیل ریل توری

 • وزن (Kg/m): 0.26
 • عرض پروفیل (mm): 21.35
 • ارتفاع پروفیل (mm): 43.00

پروفیل 71910

پروفیل واسط کتیبه

 • وزن (Kg/m): 0.43
 • عرض پروفیل (mm): 73.88
 • ارتفاع پروفیل (mm): 13.50

پروفیل 90000

تسمه یراق

 • وزن (Kg/m): 0.25
 • عرض پروفیل (mm): 31.40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 11.16

پروفیل 90013

پروفیل دورکوب

 • وزن (Kg/m): 0.30
 • عرض پروفیل (mm): 25.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35.00

پروفیل 90015

پروفیل ریل توری

 • وزن (Kg/m): 0.36
 • عرض پروفیل (mm): 32.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40.00

پروفیل 90019

پروفیل واسط 4 لنگه

 • وزن (Kg/m): 0.75
 • عرض پروفیل (mm): 51.50
 • ارتفاع پروفیل (mm): 23.00

پروفیل 91001

پروفیل فریم کشویی

 • وزن (Kg/m): 2.19
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91003

پروفیل فریم کشویی آکاردئونی

 • وزن (Kg/m): 3.29
 • عرض پروفیل (mm): 140.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 53.00

پروفیل 91006

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.77
 • عرض پروفیل (mm): 90.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 61.00

پروفیل 91007

پروفیل لنگه کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.68
 • عرض پروفیل (mm): 37.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 82.60

پروفیل 91008

پروفیل فریم

 • وزن (Kg/m): 1.81
 • عرض پروفیل (mm): 80.00
 • ارتفاع پروفیل (mm): 67.20

پروفیل 91014

پروفیل اینترلاک

 • وزن (Kg/m): 0.64
 • عرض پروفیل (mm): 52.20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 44.90

پروفیل 91021

پروفیل سپری کشویی

 • وزن (Kg/m): 1.75
 • عرض پروفیل (mm):
 • ارتفاع پروفیل (mm):