مقاطع عمومی


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروفیل 1001

قوطی 55x35

 • عرض پروفیل (mm): 55
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.7
 • وزن (Kg/m): 0.8

پروفیل 1002

قوطی 64x38

 • عرض پروفیل (mm): 64
 • ارتفاع پروفیل (mm): 38
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.7
 • وزن (Kg/m): 0.96

پروفیل 1003

قوطی 64x25

 • عرض پروفیل (mm): 64
 • ارتفاع پروفیل (mm): 25
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.7
 • وزن (Kg/m): 0.84

پروفیل 1013

ناودانی 10x12.5

 • عرض پروفیل (mm): 10
 • ارتفاع پروفیل (mm): 12.5
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.5
 • وزن (Kg/m): 0.13

پروفیل 1017

قوطی 35x35

 • عرض پروفیل (mm): 35
 • ارتفاع پروفیل (mm): 35
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.7
 • وزن (Kg/m): 0.58

پروفیل 1018

قوطی 94x25

 • عرض پروفیل (mm): 94
 • ارتفاع پروفیل (mm): 25
 • ضخامت پروفیل (mm): 1.7
 • وزن (Kg/m): 1.13

پروفیل 1027

پروفیل کرنر پرسی

 • عرض پروفیل (mm): 70
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70
 • ضخامت پروفیل (mm): 10.5
 • وزن (Kg/m): 2.4

پروفیل 1028

پروفیل کرنر پرسی

 • عرض پروفیل (mm): 75
 • ارتفاع پروفیل (mm): 75
 • ضخامت پروفیل (mm): 19
 • وزن (Kg/m): 3.2

پروفیل 1033

نبشی 30x30

 • عرض پروفیل (mm): 30
 • ارتفاع پروفیل (mm): 30
 • وزن (Kg/m): 0.42

پروفیل 1034

ناودانی 20x20

 • عرض پروفیل (mm): 20
 • ارتفاع پروفیل (mm): 20
 • وزن (Kg/m): 0.22

پروفیل 1038

پروفیل کرنر پرسی

 • عرض پروفیل (mm): 85.5
 • ارتفاع پروفیل (mm): 85.5
 • ضخامت پروفیل (mm): 37.5
 • وزن (Kg/m): 5.0

پروفیل 1043

پروفیل کرنر پرسی

 • عرض پروفیل (mm): 75
 • ارتفاع پروفیل (mm): 75
 • ضخامت پروفیل (mm): 14.6
 • وزن (Kg/m): 3.2

پروفیل 1044

پروفیل کرنر پرسی

 • عرض پروفیل (mm): 70.2
 • ارتفاع پروفیل (mm): 70.2
 • ضخامت پروفیل (mm): 7.5
 • وزن (Kg/m): 1.8

پروفیل 4040-40

پروفیل کاربردی

 • وزن (Kg/m): 2.5
 • عرض پروفیل (mm): 40
 • ارتفاع پروفیل (mm): 40

پروفیل 8080-40

پروفیل کاربردی

 • وزن (Kg/m): 6.5
 • عرض پروفیل (mm): 80
 • ارتفاع پروفیل (mm): 80

دسته‌بندی