شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

W2

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پنجره آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41001 
 2
2
H+46
L +46
 41002*
4  -0334 
4 - 2189 
4-  3204
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
4
4
 H-42.6
L/2-23.7
 41101
 1H-111  41205
8- 0334
8- 2189
 1- 6001
 1- 3204
 4- 9211/3
 1- T&T*
2  - 614/08
 2- 3208 

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
4
4
H-182.8
L/2-164
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
8 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 2 L/2-109.9 41302
41304
41319
4 - 0475
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41004
4  -0334 
4 - 2189 
4-  3204

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 4
4
 H-40.4
L/-24.4
 41101
1  H-10941205 
 8- 0334
 8- 2189
 1- 6001
 1- 3204
4- 9211/3
 1- T&T*
 2 -614/08
 2 - 3208

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
4
4
H-180.6
L/2-164.6
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
8 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
2 L/2-110.6 41302
41304
41319
4 - 0475
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90006
8 -0332
4 - 2189 
4-  3204

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 4
4
 H-46.6
L/2-25.7
 41101
 1 H-84.241205 
8- 0334
8- 2189
 1- 6001
 1- 3204
4- 9211/3
 1- T&T*
 2-  614/08
2  -3208 

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
4
4
H-186.8
L/2-166
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
8 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
2 L/2-112 41302
41304
41319
4 - 0475
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند