تولید آلومینیوم

علل اختلاف قیمت در آلومینیوم چیست؟

/aluminumprofilescompetition

چرا پروفیلهای آلومینیومی تولید شده توسط شرکتهای مختلف قیمتهای متفاوتی دارند؟ همگی پروفیل آلومینیوم هستند ولی این اختلاف قیمت از کجا بوجود می آید؟