شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومیراق آلومینیوم  Piece
عدد
Italy/ Iran
ایتالیا/ایران
Roller
رولر
6656/1
یراق آلومینیومیراق آلومینیوم  Piece
عدد
Italy/ Iran
ایتالیا/ایران
Roller
رولر
6675/4
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Italy
ایتالیا
Roller for fly screen sash
رولر لنگه توری
7018
یراق آلومینیومPiece
عدد
Turkey
ترکیه
Roller
رولر
8004
یراق آلومینیومPiece
عدد
Turkey
ترکیه
Roller
رولر
8005