شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Dimensions
اندازه ها
Code
کد 
2.3پروفیل 1027 
1027
1027
1.2پروفیل 10281028
 1028
1.2پروفیل 10291029
 1029
4.9پروفیل 1038  
1038
 1038
3.1پروفیل 1043  1043
 1043
1.7پروفیل 1044  
1044
1044
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Dimensions
اندازه ها
Width x Height x Thickness (mm)
Code
کد 
0.8پروفیل 1001  
55x35x1.7 1001
0.9پروفیل 1002  
64x38x1.71002
0.8پروفیل 1003  
64x25x1.71003
 0.13پروفیل 1013  
 10x12.5x1.5 1013
0.54پروفیل 1017  
35x35x1.5 1017
1.1پروفیل 1018  
94x25x1.7 1018
9.2پروفیل 1025  
R32.5 1025
 4.9پروفیل 1026  O.D: R24.5
I.D: R4.5 
 1026
 0.7پروفیل 1031  
R21x1.2  1031
 0.4پروفیل 1033  30x30x2.5  1033
0.2پروفیل 1034  
20x20x1.31034
 

All data subject to change without any notice

 

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند