شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

Comparison Chart

 

جدول مقایسه ای

FC50 
CurtainWall
کرتن وال
 900
TB
ترمال بریک

 600
TB
ترمال بریک

 470
TB
ترمال بریک
 910
Exclusive
اختصاصی

610 
Exclusive
اختصاصی

 410
Exclusive
اختصاصی
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
NOYES NO NO NO NO YES  0.27 پروفیل آلومینیوم 11030 Rail for fly screen sash
ریل توری
 11030
NONO NONONOYES YES  0.15پروفیل آلومینیوم 11111Interface for installing twist handle to sliding sash
رابط دستگیره ریلی 
11111 
NO NO YESYESYESYESYES0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
NO NO NO NO NO NO YES 0.60 پروفیل آلومینیوم 11114 Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 11114
NO NO NO NO NO NO YES 0.61 پروفیل آلومینیوم 11115 Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 11115
NO YES NO NO YES YESYES 0.45 پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
NO YES YES YES YES YES YES 0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
NO NO NO NO NO NO YES 0.75 پروفیل آلومینیوم 41001 Frame
فریم
 41001
NO NO NO NO NO NO YES  0.87پروفیل آلومینیوم 41002Frame with overlap
فریم با روکوب 
 41002
NO NO NO NO NO YES NO 1.09 پروفیل آلومینیوم 41004Frame
فریم 
 41004
NO   NO YES YES YES YES YES 0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
NO NO NO NO YES YES YES 1.03 پروفیل آلومینیوم 41101 Window sash
لنگه پنجره
 41101
NO NO NO NO YES YES YES 1.56 پروفیل آلومینیوم 41106 Door sash
لنگه درب
 41106
NO NO NO NO YES YES YES  1.32پروفیل آلومینیوم 41109 Pivot sash
لنگه محوری
41109 
NO NO NO NO   YES YES YES 1.26 پروفیل آلومینیوم 41111 Reverse opening sash
لنگه خارج بازشو
 41111
NO NO NO NO YES YES YES 0.93 پروفیل آلومینیوم 41205 Astragal
رابط دولنگه
 41205
NO NO NO NO YES YES YES  0.96پروفیل آلومینیوم 41302 Mullion
سپری
 41302
NO NO NO NO YES YES YES 1.97 پروفیل آلومینیوم 41304Mullion
سپری 
 41304
NO NO NO NO YES YES YES  1.32پروفیل آلومینیوم 41306Add on sill
پروفیل پای درب 
 41306
NO NO NO NO YES YES YES  1.0پروفیل آلومینیوم 41319 Mullion
سپری
 41319
NO NO NO NO YES YES YES 0.41پروفیل آلومینیوم 41505Add on sill
پروفیل زیر درب 
 41505
NO NO NO NO YES YES YES  0.93پروفیل آلومینیوم 41619 Pivot interface
واسط محوری
 41619
NO YES YES YES YES YES YES 2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
NO NO NO YES NO NO YES 0.53 پروفیل آلومینیوم 4163125mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
 41631
NO NO NO YES NO NO YES 0.61 پروفیل آلومینیوم 4163245mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41632
NO YES YES NO YES YES NO 0.63 پروفیل آلومینیوم 4163325mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
41633 
NO YES YES NO YES YES YES 0.34 پروفیل آلومینیوم 41634 60mm overlap
روكوب 60 میلیمتری
 41634
NO YES YES NO YES YES NO 0.54 پروفیل آلومینیوم 4163545mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41635
NO YES YES YES YES YES YES 0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
NO YES YES YES YES YES YES 0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
NO NO NO NO YES YES YES  0.34پروفیل آلومینیوم 41704 Glazing bead
زهوار
 41704
NO YES YES YES YES YES YES 0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
NO YES YES YES YES YES YES 0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
NO YES YES YES YES YES YES 0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
NO NO NO NO NO YES NO  1.5پروفیل آلومینیوم 41900 Frame with overlap
فریم با روکوب
 41900
NO NO NO NO NO YES NO 1.34 پروفیل آلومینیوم 41901 Frame
فریم
 41901
NO NO NO NO NO NO YES 0.96 پروفیل آلومینیوم 41903Frame
فریم
 41903
NO NO NO NO NO   YES YES  1.1پروفیل آلومینیوم 41906 Mullion
سپری
 41906
NO NO NO NO NO YES YES  0.81پروفیل آلومینیوم 41907 Sash
لنگه ریلی
 41907
NO NO NO NO NO NO YES  0.29پروفیل آلومینیوم 41910 Sill Extension
واسط كتيبه
 41910
NO NO NO NO NO YES YES 0.36پروفیل آلومینیوم 41912Interlock
اینترلاک
 41912
NO NO NO NO NO YES YES1.76 پروفیل آلومینیوم 41913Frame
فریم
 41913
NO NO NO NO NO YES YES 0.24 پروفیل آلومینیوم 41915Single glazing adapter
تبديل تكجداره 
 41915
NO NO NO NO NO YES YES 0.26 پروفیل آلومینیوم 41916 4 sash adapter
واسط 4 لنگه
 41916
NO NO NO NO NO NO YES 1.19پروفیل آلومینیوم 41923Frame
فریم
 41923
NO NO NO YES NO NO NO 1.06 پروفیل آلومینیوم 47001Frame
فریم
47001 
NO NO   NO YES NO NO NO 1.17 پروفیل آلومینیوم 47002Frame with overlap
 فریم روكوب دار
47002
NO YES YES YES NO NO NO 1.24 پروفیل آلومینیوم 47101 Window sash
لنگه پنجره
 47101
NO YES YES YES NO NO NO 1.84 پروفیل آلومینیوم 47104Door sash
لنگه درب 
47104 
NO YES YES YES NO NO NO  1.44پروفیل آلومینیوم 47201 Astragal
واسط دولنگه
47201
NO YES YES YES NO NO NO 1.23 پروفیل آلومینیوم 47302 Mullion
سپری
47302
NO YES YES YES NO NO NO 2.49 پروفیل آلومینیوم 47304 Mullion
سپری
47304
NO YES YES YES NO NO NO  1.81پروفیل آلومینیوم 47306 Add on sill
پروفیل پای درب
47306
YES NO NO NO NO NO NO  2.62پروفیل آلومینیوم 50002 Horizontal Profile
لامل افقی
 50002
YES NO NO NO NO NO NO 1.76 پروفیل آلومینیوم 50004 Vertical profile
لامل عمودی
50004 
YES NO NO NO NO NO NO  0.55پروفیل آلومینیوم 50008 Pane interface
واسط شیشه
 50008
YES NO NO NO NO NO NO  0.35پروفیل آلومینیوم 50009Cap 
درپوش
 50009
YES NO NO NO NO NO NO  0.33پروفیل آلومینیوم 50010 Cap
درپوش
 50010
YES NO NO NO NO NO NO  1.09پروفیل آلومینیوم 50011Cap 
درپوش
 50011
YES NO NO NO NO NO NO 1.29 پروفیل آلومینیوم 50018 Curtain wall sash
لنگه بازشو كرتن وال
50018 
YES NO NO NO NO NO NO 1.18 پروفیل آلومینیوم 50019 Curtain wall fixed sash
لنگه فيكس كرتن وال
50019 
YES NO NO NO NO NO NO  0.62پروفیل آلومینیوم 50050 Pane interface
واسط شيشه
 50050
YES NO NO NO NO NO NO  0.64پروفیل آلومینیوم 50060 Pane interface
واسط شيشه
 50060
NO NO YES NO NO NO NO 1.34 پروفیل آلومینیوم 60001Frame
فریم
 60001
NO NO NO NO NO YES NO 0.86 پروفیل آلومینیوم 61114Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 61114
NO NO NO NO NO YES NO 0.97 پروفیل آلومینیوم 61115Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 61115
NO NO NO NO NO YES NO 0.4 پروفیل آلومینیوم 61910 Sill extension
واسط كتیبه
61910 
NO NO NO NO YES NO NO 2.17 پروفیل آلومینیوم 90001Frame
فریم
 90001
NO NO NO NO YES NO NO 1.29 پروفیل آلومینیوم 90006Frame 
فریم
 90006
NO NO NO NO YES NO NO 1.33 پروفیل آلومینیوم 90007Sash 
لنگه
 90007
NO NO NO NO YES NO NO  1.2پروفیل آلومینیوم 90009Mullion 
سپری
90009 
NO
YES NO NO NO NO NO 0.3 پروفیل آلومینیوم 90013Overlap 
روكوب
90013 
NO
YES NO NO NO NO NO 0.36 پروفیل آلومینیوم 90015Rail for fly screen  sash
ريل توری
90015 
NO NO NO NO YES NO NO  0.75پروفیل آلومینیوم 90019 4 sash adapter
واسط 4 لنگه
 90019
NO YES NO NO NO NO NO 2.19 پروفیل آلومینیوم 91001Frame
فریم
 91001
NO YES NO NO NO NO NO 3.29 پروفیل آلومینیوم 91003Frame 
فریم
 91003
NO YES NO NO NO NO NO  1.77پروفیل آلومینیوم 91006Frame
فریم
 91006
NO YES NO NO NO NO NO  1.68پروفیل آلومینیوم 91007 Sash
لنگه
 91007
NO YES NO NO YES NO NO  0.64پروفیل آلومینیوم 91014 Interlock
اينترلاك
91014 
NO YES NO NO NO NO NO  1.75پروفیل آلومینیوم 91021 Mullion
سپری
 91021
 

*Actual shape and details may be differ in final product

 

شكل و مشخصات نهایی شايد متفاوت باشد*