شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Color
رنگ
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومCouple
جفت 
 Iran
ايران
Black 
سياه
Cap
درپوش 
614/08 
یراق آلومینیومCouple
جفت
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
 Cap
درپوش
 615/08
یراق آلومینیوم Piece
عدد
 Iran
ايران
Black 
سياه
Drain Plug
آبچكان 
2141 
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا

Black 
سياه
 Drain plug with valve
آبچكان والو دار
2145 
یراق آلومینیومPiece
عدد
 Iran
ايران
Black 
سياه
 Stopper
استاپر
 4220/1
یراق آلومینیوم
Piece
عدد
Iran
ايران
Black 
سياه
 Stopper
استاپر
 21505
یراق آلومینیومPiece
عدد
 Iran
ايران
Black 
سياه
Interlock Cap
درپوش اينترلاك
6824 
یراق آلومینیومPiece
عدد
 Iran
ايران
Black 
سياه
Interlock Cap
درپوش اينترلاك
6825 =>6826