شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

Specifications

410 exclusive series with total Width of 41mm is the lightest aluminum series of ALPCO. All of profiles designed and produced under Licence of Italian ETA company. 410 Series can be used for making Wing, Sliding, Mullion, Tilt & Turn and Pivot doors and windows.

 

مشخصات

سری410  با عرض پروفیل41  میلیمتر، سبکترین سیستم اختصاصی پروفیلهای آلومینیومی شرکت آلپکو میباشد. از مشخصات این سیستم میتوان به وزن کم، صرفه اقتصادی، استحکام بالا و کامل بودن پروفیلهای سری برای ساخت هرگونه درب و پنجره اشاره نمود. از پروفیلهای این سیستم میتوان در ساخت پنجره های تک لنگه بازشو، دو لنگه بازشو، خارج بازشو، محوری، دوجهته، ریلی دولنگه، ریلی آکاردئونی، ریلی کتیبه دار و همچنین انواع درب با عرض و ارتفاع زیاد استفاده نمود.

 
 
پنجره بازشو سری 410
پنجره بازشو سری 410
 
درب بازشو سری 410
درب بازشو سری 410
 
درب و پنجره ریلی توری جدا سری 410
درب و پنجره ریلی توری جدا سری 410
 
 
درب و پنجره ریلی توری دار سری 410
درب و پنجره ریلی توری دار سری 410
 
درب و پنجره ریلی آکاردئونی سری 410
درب و پنجره ریلی آکاردئونی سری 410
 
درب و پنجره ریلی آکاردئونی توری دار سری 410
درب و پنجره ریلی آکاردئونی توری دار سری 410
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.27 پروفیل آلومینیوم 11030 Rail for fly screen sash
ریل توری
 11030
 0.15پروفیل آلومینیوم 11111Interface for installing twist handle to sliding sash
رابط دستگیره ریلی 
11111 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.60 پروفیل آلومینیوم 11114 Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 11114
0.61 پروفیل آلومینیوم 11115 Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 11115
0.68 پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
0.75 پروفیل آلومینیوم 41001 Frame
فریم
 41001
 0.87پروفیل آلومینیوم 41002Frame with overlap
فریم با روکوب 
 41002
 1.0پروفیل 41007   Frame
فریم
 41007
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
1.03 پروفیل آلومینیوم 41101 Window sash
لنگه پنجره
 41101
1.56 پروفیل آلومینیوم 41106 Door sash
لنگه درب
 41106
 1.32پروفیل آلومینیوم 41109 Pivot sash
لنگه محوری
41109 
1.26 پروفیل آلومینیوم 41111 Reverse opening sash
لنگه خارج بازشو
 41111
0.93 پروفیل آلومینیوم 41205 Astragal
رابط دولنگه
 41205
 0.96پروفیل آلومینیوم 41302 Mullion
سپری
 41302
1.97 پروفیل آلومینیوم 41304Mullion
سپری 
 41304
 1.32پروفیل آلومینیوم 41306Add on sill
پروفیل پای درب 
 41306
 1.0پروفیل آلومینیوم 41319 Mullion
سپری
 41319
 0.41پروفیل آلومینیوم 41505Add on sill
پروفیل زیر درب 
 41505
 0.93پروفیل آلومینیوم 41619 Pivot interface
واسط محوری
 41619
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
 2.7پروفیل 41621   Corner Joint
کرنرجوینت لنگه درب
 41621
0.53 پروفیل آلومینیوم 4163125mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
 41631
0.61 پروفیل آلومینیوم 4163245mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41632
0.34 پروفیل آلومینیوم 41634 60mm overlap
روكوب 60 میلیمتری
 41634
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
 0.34پروفیل آلومینیوم 41704 Glazing bead
زهوار
 41704
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
0.96 پروفیل آلومینیوم 41903Frame
فریم
 41903
 1.1پروفیل آلومینیوم 41906 Mullion
سپری
 41906
 0.81پروفیل آلومینیوم 41907 Sash
لنگه ریلی
 41907
 0.29پروفیل آلومینیوم 41910 Sill Extension
واسط كتيبه
 41910
 0.36پروفیل آلومینیوم 41912Interlock
اینترلاک
 41912
1.76 پروفیل آلومینیوم 41913Frame
فریم
 41913
0.24 پروفیل آلومینیوم 41915Single glazing adapter
تبديل تكجداره 
 41915
0.26 پروفیل آلومینیوم 41916 Adapter
واسط 4 لنگه
 41916
 1.19پروفیل آلومینیوم 41923Frame
فریم
 41923
 0.3پروفیل آلومینیوم 49000   Accessory Interface
رابط یراق آلات
49000