شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

W1

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41001 
 2
2
H+46
L +46
 41002*
4  -0334 
4 - 2189 
2 -  3204
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-42.6
L-42.6
 41101
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6001
 1- 3204
 2- 9211/3
 1- T&T*

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-182.8
L-182.8 
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-128.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41004
4  -0334 
4 - 2189 
2 -  3204

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-40.6
L-40.6
 41101
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6001
 1- 3204
 2- 9211/3
 1- T&T*

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-180.8
L-180.8 
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-126.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90006
8 -0332
4 - 2189 
2 -  3204

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-46.6
L-46.6
 41101
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6001
 1- 3204
 2- 9211/3
 1- T&T*

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-186.8
L-186.8 
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-132.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند