شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومSet
دست
Germany
آلمان
Tilt & Turn kit
کیت دوجهته
RT T&T
یراق آلومینیومSet
دست
Germany
آلمان
Tilt & Turn support for wide windows
کیت پشت بند دوجهته
RT Support