شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

S4

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41903
4  -0334 
6- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
8
8
 H-74
L/4+12.7
 41907
4 H-7641912 
1  H-97 41916
16- 0333
8- 6656/1
8- 4220/1
1- 8201
8-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
4 L/4-83.941906
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41901
2
2 
 H+51.2
L+51.2
41900 
 4 - 0332
4  -0334 
6- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
8
8
H-74
L/4+12.7
 41907
4 H-7641912 
1   H-97  41916
16- 0333
8- 6656/1
8- 4220/1
1- 8201
8-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
4 L/7-83.941906
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90001
8 -0335
6- 8000/09
2  - 2141
4- 2183 

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
8
8
 H-83
L/4+11.7
 90007
1  H-110 90019
4 H-8991014
16- 0335
8- 6675/4
8-21505
1- 8201
8-  6824
32 -2183 

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
4 L/4-114.541906
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند