شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

S3

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41903
4  -0334 
4- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
6
6
 H-74
L/3+18.3
 41907
4 H-7641912 
12- 0333
6- 6656/1
6- 4220/1
2- 8201
8-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
3 L/3-78.341906
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41901
2
2 
 H+51.2
L+51.2
41900 
 4 - 0332
4  -0334 
4- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
6
6
 H-74
L/3+18.3
 41907
4 H-7641912 
12- 0333
6- 6656/1
6- 4220/1
2- 8201
8-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
3 L/3-78.341906
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90001
8 -0335
4- 8000/09
2  - 2141
4- 2183 

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 6
6
 H-83
L/3+18.3
 90007
4 H-8991014
12- 0335
6- 6675/4
6-21505
2- 8201
8-  6824
24 -2183 

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
3 L/2-133.341906
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند