شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

S2

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41903
4  -0334 
2- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 4
4
 H-74
L/2-4.8
 41907
2  H-7641912 
 8- 0333
 4- 6656/1
4- 4220/1
2- 8201
 4-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
2 L/2-101.441906
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41901
2
2 
 H+51.2
L+51.2
41900 
 4 - 0332
4  -0334 
2- 8000/06
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 4
4
 H-74
L/2-4.8
 41907
2  H-7641912 
 8- 0333
 4- 6656/1
4- 4220/1
2- 8201
 4-  6825

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
2 L/2-101.441906
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90001
8 -0335
2- 8000/09
2  - 2141
4 - 2183 

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 4
4
 H-83
L/2-7.1
 90007
2  H-8991014
 8- 0335
 4- 6675/4
4-21505
2- 8201
 4-  6824
16  -2183 

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
2 L/2-133.341906
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند