شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Color
رنگ
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیوم  Piece
عدد
 Iran
ايران
- Grill's support
پایه گریل
1083
یراق آلومینیوم  Piece
عدد
 Iran
ايران
Black  - White
سياه - سفید
Glazing bead corner
گوشه زهوار
2224
  یراق آلومینیوم Piece
عدد
 Iran
ايران
-Seal
فرچه کف ریل
8000/06
یراق آلومینیومPiece
عدد
 Iran
ايران

- Seal
فرچه کف ریل
8000/09