شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Color
رنگ
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیوم  Piece
عدد
Turkey
ترکیه
-Shooter3204
یراق آلومینیوم  Piece
عدد
Turkey
ترکیه

-Arm3207
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه

-Vertical lock3208
یراق آلومینیومPiece
عدد
Turkey
ترکیه

-Pin and holder3216
3218
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
-Galvanized arm3228/00
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
-Vertical lock4015
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
-Shooter6401
4214
4032
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
-Shooter holder4115/88
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
 -Click lock 4246 
یراق آلومینیومPiece
عدد
Turkey
ترکیه
 - Lock cylinderCylinder 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
- Lock cylinder  with keyCylinder 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
 - Lock front 40021
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
 - Lock mechanismLock 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
Sliding lock 6438 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
Black 
سياه
 Sliding lock8101 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
Black 
سياه
 Sliding lock 8105
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
ترکیه
Black 
سياه
 Sliding lock 8201