شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 
Hand Shake Logo