شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Color
رنگ
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Italy
ايتاليا
Black  - White
 سیاه - سفید
Pivot hinge
لولا محوری
657/09
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
تركیه
White
سفيد
Window hinge
لولا پنجره
2106
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Turkey
تركیه

Black 
سياه
Window hinge
لولا پنجره
2108
Piece
عدد
Turkey
تركیه
Black 
سياه
Door hinge
لولا درب 
2118 
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا

Black 
سياه
Door hinge
لولا درب 

8041/1
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
Window hinge
لولا پنجره
9211/3
یراق آلومینیومPiece
عدد
Germany
آلمان
Black 
سياه
Door hinge
لولا درب 
 486481