شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Color
رنگ
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومSet
دست
Italy
ايتاليا
White
سفید
Window twist handle
دستگیره پنجره
0878/32
یراق آلومینیوم Set
دست
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
Small door handle
دستگیره درب سرویس
3040/12
یراق آلومینیوم Set
دست
Turkey
تركیه
Black 
سياه
Finger catch handle
دستگیره پنجره سرویس
3209
یراق آلومینیوم Set
دست
Italy
ايتاليا

White
سفید
Finger catch handle
دستگیره پنجره سرویس
3217/32
یراق آلومینیوم Set
دست
Turkey
تركیه

Black 
سياه
Window twist handle
دستگیره پنجره
6001
یراق آلومینیوم Set
دست
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
Door twist handle with lock
دستگیره درب سوئیچی
6033/1
یراق آلومینیوم Set
دست
Turkey
تركیه

Black 
سياه
Door twist handle
دستگیره درب
6105
یراق آلومینیوم Set
دست
Italy
ايتاليا
Black 
سياه
Handle for Fly screen's sash
دستگیره لنگه توری
7055
یراق آلومینیوم
Set
دست
 Germany
آلمان
Black 
سياه
Window twist handle
دستگیره پنجره
 RT