شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

Guide Line/راهنما

System Selection/انتخاب سیستم

 

Thermal Break/ترمال بریک

Pros & Cons/نقاط قوت و ضعف

 

Better energy efficiency

Thicker Panes

More expensive

 

مصرف بهینه انرژی

ضخامت بیشتر شیشه

هزینه بیشتر

Frame Width/عرض فریم

 Width
عرض
  Schema
شکل
Type
نوع
 Code
کد
 48mmپروفیل 47001
 Casement
بازشو
 47001
 48mmپروفیل 47007
Casement
بازشو
 47007
 60mmپروفیل 60001
Casement
بازشو
 60001
 60mmپروفیل 60007
Casement
بازشو
 60007
 80mmپروفیل 91006
Casement
بازشو
 91006
 80mmپروفیل 91008
Casement
بازشو
 91008
70mm پروفیل 70001
 Sliding
ریلی
 70001
 90mmپروفیل 91001
Sliding
ریلی
 91001
 140mmپروفیل 91003
Sliding
ریلی
 91003
 

Exclusive/اختصاصی

Pros & Cons/نقاط قوت و ضعف

 

Cost effective

More Rigid

Bigger Sash Sizes

 

مقرون به صرفه

استحکام بالاتر

لنگه های بزرگتر

Frame Width/عرض فریم

 Width
عرض
  Schema
شکل
Type
نوع
Code
کد 
 41mmپروفیل 41001 Casement
بازشو
 41001
 41mmپروفیل 41007Casement
بازشو
 41007
 60mmپروفیل 41004Casement
بازشو
 41004
 60mmپروفیل 61007Casement
بازشو
 61007
 60mmپروفیل 61001Casement
بازشو
 61001
60mmپروفیل آلومینیوم 61004  Casement
بازشو
 61004
 90mmپروفیل 90006Casement
بازشو
 90006
 90mmپروفیل 90008Casement
بازشو
 90008
45mm پروفیل 41903 Sliding
ریلی
 41903
 79mmپروفیل 41913Sliding
ریلی
 41913
 45mmپروفیل 41923Sliding
ریلی
 41923
 67mmپروفیل 41901Sliding
ریلی
 41901
 70mmپروفیل آلومینیوم 71001
 Sliding
ریلی
 71001
 105mmپروفیل 90001Sliding
ریلی
 90001

Glazing Bead Selection/انتخاب زهوار

Glazing Beads/زهوارها

 41708 4170341706 41701 
پروفیل 41708پروفیل 41703پروفیل 41706پروفیل 41701
41707  41704 41710 41711
پروفیل 41707پروفیل 41704پروفیل 41710پروفیل 41711
 41717 41714
پروفیل 41717پروفیل 41714

Pane Width/عرض شیشه

 41717

(40mm)
 41714

(2mm)
 41704
41707
(25.5mm)
 41711
41710
(20.5mm)
 41703
41708
(15.5mm)
 41701
41706
(11mm)
Space
فضا
mm
 Code
کد
 NA 34 10.5 15.5 20.5 25 36 41001/41007
41004/61007
41101/41106
 4.2 42.2 18.7 23.7 28.7 33.2 44.2 47001/47007
47101/47104
60001/60007
 12 50 26.5 31.5 36.5 41 52 56001/56007
 20 58 34.5 39.5 44.5 49 60 56101/56104
 15 53 29.5 34.5 39.5 44 55 61001
61101/61106
 NA 34.9 11.4 16.4 21.4 25.9 36.9 90006/90008
 4.2 42.2 18.723.7  28.733.2  44.2 91006/91008
 NA 29 5.510.5  15.5 20 31 90010
 

*Gasket thickness must be considered during calculations

 

اندازه های فوق بدون احتساب ضخامت نوار آب بند میباشد*

Gasket Size/سایز آب بند

D-8 D-7  D-6D-5  D-4D-1 GU-06 
D-8 آب بندD-7 آب بندD-6 آب بندD-5 آب بند
D-4 آب بندD-1 آب بندGU-06 آب بند
6.5 mm 5.5mm 4.5mm 4mm 3.5mm 2.5mm 3mm

Overlap Selection/انتخاب روکوب

 
 
 

90013

30mm

پروفیل 90013
 

41637

25mm

پروفیل 41637
 
 

41636

45mm

پروفیل 41636
 

41635

25mm

پروفیل 41635
 
 
 

41634

45mm

پروفیل 41634
 

41633

45mm

پروفیل 41633
 
 

41632

45mm

پروفیل 41632
 

41631

25mm

پروفیل 41631

Exclusive/اختصاصی

 90006
90008
 90001 71001 61001
61004
 41913 41903
41923
 41901 41004
61007
 41001
41007
Overlap
پوشش
Code
کد 
 * **25mm 41631 
 * * * 45mm41632 
 * * * * * * * 45mm 41633
 * * * ** *  * ** 45mm 41634 
 * * * * * * * 25mm 41635
*  ** *  ** *  * 45mm41636 
* * **  * **  * 25mm41637 
 30mm 90013

Thermal Break/ترمال بریک

91006  91001
91003
 70001 60001
60007
 56001
56007
 47001
47007
Overlap
پوشش
Code
کد 
*25mm 41631 
 * 45mm41632 
 * 45mm 41633
* *  * ** 45mm 41634 
 *
 * 25mm 41635
* *  * * * 45mm41636 
 **  * * * 25mm41637 
 * 30mm 90013
 

*All data subject to change without any notice

 

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند*