شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
Installation Place/محل نصب
 Weight/وزن
g/m
 Area/مساحت
mm2
 Shcema/شکل Material/جنسCode/کد
Pane Installation 
نصب شیشه
 38 28.9D-1 آب بند   EPDMD-1 
Pane Installation 
نصب شیشه
 45 34.3D-4 آب بند  EPDM D-4
Pane Installation 
نصب شیشه
 53 40.3D-5 آب بند  EPDM D-5
Pane Installation 
نصب شیشه
58  44.4D-6 آب بند  EPDM D-6
Pane Installation 
نصب شیشه
 7053.5 D-7 آب بند  EPDM D-7
Pane Installation 
نصب شیشه
86 65.6 D-8 آب بند  EPDM D-8
 Casement Frame
فریم بازشو
12393.9 GU-01 آب بند  EPDM GU-01
 Casement Sash
لنگه بازشو
 34 25.7GU-02-B آب بند  EPDM GU-02-B
 Casement Sash
لنگه بازشو
 2720.5GU-02-S آب بند  EPDM GU-02-S
 Casement Frame or Sash
فریم یا لنگه بازشو
45 33.9GU-06 آب بند  EPDM GU-06
 Curtain Wall
کرتن وال
 136 104.3GU-10 آب بند  EPDM GU-10
 Curtain Wall
کرتن وال
51  39GU-11 آب بند  EPDM GU-11
 Curtain Wall
کرتن وال
 72 55.3GU-12 آب بند  EPDM GU-12
 Casement Frame
فریم بازشو
25 18.8 GU-15 آب بند  EPDM GU-15
 Curtain Wall
کرتن وال
 176 135GU-20 آب بند  EPDM GU-20
Sliding Interlock
اینترلاک ریلی
91 69.8 SL-3 آب بند  EPDM SL-3
 Curtain Wall
کرتن وال
 4030.7 SL-4 آب بند  EPDM SL-4
 Casement Frame
فریم بازشو
 230 175.9SL-11 آب بند  Silicone SL-11