شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومPiece
عدد
Italy
ايتاليا
Fresa
تیغچه فرز
FR-01
یراق آلومینیوم Piece
عدد
Italy
ايتاليا
Fresa
تیغچه فرز
FR-14