شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

D1

EXCLUSIVE/اختصاصی

پنجره آلومینیومی
 

410 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41001 
 2
2
H+46
L +46
 41002*
4  -0334 
4 - 2189 
1 -  40021
2  - 2141

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-42.6
L-42.6
 41106
 1L-180.8  41306*
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6105
3- 2118
 1-7cm Lock Cylinder

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-322.5
L-234.8 
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-128.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

610 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
41004
4  -0334 
1-  40021

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-40.6
L-40.6
 41106
 1 L-178.8 41306*
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6105
 3- 2118
 1- 7cm Lock Cylinder

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-320.5
L-232.8
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-178.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

910 Series

پروفیل آلومینیومی

Frame/فریم

 Qty Size (mm)Code 
 2
2
 H
L
90006
8 -0332
4 - 2189 
1 -  40021

Sash/لنگه

 QtySize  (mm) Code
 2
2
 H-46.6
L-46.6
 41106
 1L-184.8 41306* 
 4- 0334
 4- 2189
 1- 6105
 3- 2118
 1- 7cm Lock Cylinder

Glazing bead/زهوار

Qty  Size (mm)Code
 2
2
H-326.5
L-238.8
 41701
41703
41704
41706
41708
41711
 4 - 2224

Mullion*/*سپری

 Qty Size (mm)Code 
 1 L-184.8 41302
41304
41319
 2 - 0475
 

*Optional

All data subject to change without any notice

 

انتخابی*

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند