شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 Picture
تصوير
 Unit
واحد شمارش
Made in
ساخت 
 Usage
كاربرد
Code
كد 
یراق آلومینیومPiece
عدد
 Iran
ايران
Joint
گیره كرتن وال
AC-01
یراق آلومینیوم Piece
عدد
 Iran
ايران
Pin
پین كرتن وال
AC-04