شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

Certificates/تاییدیه ها

 

410 Series Thermal Certificate

 
 

تاییدیه حرارتی سری 410

 

470 Series Thermal Certificate

 
 

تاییدیه حرارتی سری 470

 

900 Series Thermal Certificate

 
 
 
 

تاییدیه حرارتی سری 900

 

FC50 Thermal Certificate

 
 

 FC50 تاییدیه حرارتی سری

 

Accessories Certificate

 
 
 
 

تاییدیه یراق آلات