شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

By: Alpco | June 23, 2015

در بازار امروز رقابت پذیری همواره یکی از ارکان مهم صعود و یا نزول شرکتها بوده است. هر تولید کننده ای همواره سعی میکند کالای تولیدی خود نسبت به رقبا برتری داشته باشد. برتری میتواند در قیمت، کیفیت، سرعت تحویل و یا رضایت مشتری باشد. ایجاد تعادل بین فاکتورهای فوق همواره بسیار دشوار بوده است. برای مثال ایجاد تعادل در قیمت و کیفیت بسیار سخت حاصل میشود زیرا با افزایش یکی، دیگری کاهش میابد. در این نوشته سعی شده است که برتریهای تولیدات آلپکو نسبت به رقبا شرح داده شود:

استفاده از مواد اولیه با کیفیت