شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)

EXCLUSIVE/اختصاصی

Wing/بازشو

 
 
پنجره آلومینیومی
W1-EX
 
پنجره آلومینیومی
W2-EX
 
پنجره آلومینیومی
HO-EX
 
 
پنجره آلومینیومی
FX-EX
 
پنجره آلومینیومی
D2-EX
 
پنجره آلومینیومی
D1-EX

Slide/ریلی

 
پنجره آلومینیومی
S2-EX
 
پنجره آلومینیومی
S3-EX
 
پنجره آلومینیومی
S4-EX

Thermal Break/ترمال بریک

Wing/بازشو

 
 
پنجره آلومینیومی
W1-TB
 
پنجره آلومینیومی
W2-TB
 
پنجره آلومینیومی
HO-TB
 
 
پنجره آلومینیومی
FX-TB
 
پنجره آلومینیومی
D2-TB
 
پنجره آلومینیومی
D1-TB

Slide/ریلی

 
پنجره آلومینیومی
S2-TB
 
پنجره آلومینیومی
S3-TB
 
پنجره آلومینیومی
S4-TB