شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

910 exclusive series with total Width of 90mm is the strongest aluminum series of ALPCO. All of profiles designed and produced under Licence of Italian ETA company. 910 Series can be used for making Wing, Sliding, Mullion, Tilt & Turn and Pivot doors and windows.

 

سری ریلی و بازشو91  میلیمتری آلپکو، قویترین و با استحکامترین سری پروفیلهای اختصاصی این شرکت میباشد. عرض91  میلیمتر و استحکام بالا، سری910  را به انتخاب اول پروژه های خاص با ابعاد بالا تبدیل کرده است. پروفیلهای این سری قابلیت استفاده در انواع درب و پنجره ریلی و بازشو را دارا بوده و زیبایی را به نمای هر ساختمان هدیه میکند.

 
پنجره بازشو سری 910
پنجره بازشو سری 910
 
درب بازشو سری 910
درب بازشو سری 910
 
درب و پنجره ریلی سری 910
درب و پنجره ریلی سری 910
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.68پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
1.03 پروفیل آلومینیوم 41101 Window sash
لنگه پنجره
 41101
1.56 پروفیل آلومینیوم 41106 Door sash
لنگه درب
 41106
 1.32پروفیل آلومینیوم 41109 Pivot sash
لنگه محوری
41109 
1.26 پروفیل آلومینیوم 41111 Reverse opening sash
لنگه خارج بازشو
 41111
0.93 پروفیل آلومینیوم 41205 Astragal
رابط دولنگه
 41205
 0.96پروفیل آلومینیوم 41302 Mullion
سپری
 41302
1.97 پروفیل آلومینیوم 41304Mullion
سپری 
 41304
 1.32پروفیل آلومینیوم 41306Add on sill
پروفیل پای درب 
 41306
 1.0پروفیل آلومینیوم 41319 Mullion
سپری
 41319
 0.41پروفیل آلومینیوم 41505Add on sill
پروفیل زیر درب 
 41505
 0.93پروفیل آلومینیوم 41619 Pivot interface
واسط محوری
 41619
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
 2.7پروفیل 41621Corner Joint
کرنرجوینت لنگه درب
 41621
0.63 پروفیل آلومینیوم 4163325mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
41633 
0.34 پروفیل آلومینیوم 41634 60mm overlap
روكوب 60 میلیمتری
 41634
0.54 پروفیل آلومینیوم 4163545mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41635
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
 0.34پروفیل آلومینیوم 41704 Glazing bead
زهوار
 41704
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
 0.2پروفیل 41714   Glazing bead
زهوار
 41714
 0.3پروفیل 90000   Accessories Interface
رابط یراق آلات
 90000
2.17 پروفیل آلومینیوم 90001Frame
فریم
 90001
1.29 پروفیل آلومینیوم 90006Frame 
فریم
 90006
1.33 پروفیل آلومینیوم 90007Sash 
لنگه
 90007
 1.6پروفیل 90008   Frame
فریم
 90008
 1.2پروفیل آلومینیوم 90009Mullion 
سپری
90009 
 1.3پروفیل 90010   Sash
لنگه
 90010
 0.75پروفیل آلومینیوم 90019 Adapter
واسط 4 لنگه
 90019
 0.64پروفیل آلومینیوم 91014 Interlock
اينترلاك
91014