شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

610 exclusive series with total Width of 60mm is the best selling series of ALPCO. All of profiles designed and produced under Licence of Italian ETA company. 610 Series can be used for making Wing, Sliding, Mullion, Tilt & Turn and Pivot doors and windows.

 

سری610  با عرض پروفیل61  میلیمتر محبوبترین سری پروفیلهای اختصاصی شرکت آلپکو میباشد. طراحی زیبا و قوس دار پروفیلهای فریم، لنگه و زهوار این سری جلوه ای چشم نواز به پنجره داده و چشم هر بیننده ای را خیره میکند. سری610  در عین زیبایی بسیار مستحکم و کامل میباشد و هرگونه درب و پنجره ریلی و بازشو را میتوان با پروفیلهای این سری ساخته و نصب نمود. با توجه به عرض61  میلیمتری فریمهای این سری، پوشش فریم زیرین پنجره بخوبی صورت گرفته و زیبایی را به نمای ساختمان هدیه مینماید.

 
 
پنجره بازشو سری 610
پنجره بازشو سری 610
 
درب بازشو سری 610
درب بازشو سری 610
 
 
درب و پنجره ریلی روکوب جدا سری 610
درب و پنجره ریلی روکوب جدا سری 610
 
درب و پنجره ریلی روکوب سرخود سری 610
درب و پنجره ریلی روکوب سرخود سری 610
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
 0.15پروفیل آلومینیوم 11111Interface for installing twist handle to sliding sash
رابط دستگیره ریلی 
11111 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.68پروفیل آلومینیوم 11310 Fly screen sash
لنگه توری
 11310
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
1.09 پروفیل آلومینیوم 41004Frame
فریم 
 41004
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
1.03 پروفیل آلومینیوم 41101 Window sash
لنگه پنجره
 41101
1.56 پروفیل آلومینیوم 41106 Door sash
لنگه درب
 41106
 1.32پروفیل آلومینیوم 41109 Pivot sash
لنگه محوری
41109 
1.26 پروفیل آلومینیوم 41111 Reverse opening sash
لنگه خارج بازشو
 41111
0.93 پروفیل آلومینیوم 41205 Astragal
رابط دولنگه
 41205
 0.96پروفیل آلومینیوم 41302 Mullion
سپری
 41302
1.97 پروفیل آلومینیوم 41304Mullion
سپری 
 41304
 1.32پروفیل آلومینیوم 41306Add on sill
پروفیل پای درب 
 41306
 1.0پروفیل آلومینیوم 41319 Mullion
سپری
 41319
 0.41پروفیل آلومینیوم 41505Add on sill
پروفیل زیر درب 
 41505
 0.93پروفیل آلومینیوم 41619 Pivot interface
واسط محوری
 41619
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
 2.7پروفیل 41621 Corner Joint
کرنرجوینت لنگه درب
 41621
0.63 پروفیل آلومینیوم 4163325mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
41633 
0.34 پروفیل آلومینیوم 41634 60mm overlap
روكوب 60 میلیمتری
 41634
0.54 پروفیل آلومینیوم 4163545mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41635
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
 0.34پروفیل آلومینیوم 41704 Glazing bead
زهوار
 41704
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
 1.5پروفیل آلومینیوم 41900 Frame with overlap
فریم با روکوب
 41900
1.34 پروفیل آلومینیوم 41901 Frame
فریم
 41901
 1.1پروفیل آلومینیوم 41906 Mullion
سپری
 41906
 0.81پروفیل آلومینیوم 41907 Sash
لنگه ریلی
 41907
 0.36پروفیل آلومینیوم 41912Interlock
اینترلاک
 41912
1.76 پروفیل آلومینیوم 41913Frame
فریم
 41913
0.24 پروفیل آلومینیوم 41915Single glazing adapter
تبديل تكجداره 
 41915
0.26 پروفیل آلومینیوم 41916 Adapter
واسط 4 لنگه
 41916
 0.3پروفیل آلومینیوم 49000   Accessory Interface
رابط یراق آلات
 49000
 1.5پروفیل 61007   Frame
فریم
 61007
0.86 پروفیل آلومینیوم 61114Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 61114
0.97 پروفیل آلومینیوم 61115Non-Aligned Profile
پروفیل زاویه
 61115
0.4 پروفیل آلومینیوم 61910 Sill extension
واسط كتیبه
61910