شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

Specifications

600 exclusive series with total Width of 60mm is the one of the best aluminum series of ALPCO. All of profiles designed and produced under Licence of Italian ETA company. 600 Series can be used for making Wing, Mullion and Tilt & Turn  doors and windows.

 

مشخصات

سری600   با عرض پروفیل60  میلیمتر، یکی از سیستمهای اختصاصی پروفیلهای آلومینیومی شرکت آلپکو میباشد. از مشخصات این سیستم میتوان به وزن متناسب، صرفه اقتصادی، استحکام بالا و کامل بودن پروفیلهای سری برای ساخت هرگونه درب و پنجره اشاره نمود. از پروفیلهای این سیستم میتوان در ساخت پنجره های تک لنگه بازشو، دوجهته و همچنین انواع درب با عرض و ارتفاع زیاد استفاده نمود.

 
پنجره آلومینیومی بازشو سری 600
پنجره بازشو سری 600
 
درب آلومینیومی بازشو سری 600
درب بازشو سری 600
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
1.22پروفیل 61001 Frame
فریم
 61001
 1.08پروفیل آلومینیوم 61004   Frame
فریم
61004
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
1.44پروفیل 61101  
 Window sash
لنگه پنجره
 61101
 1.89پروفیل آلومینیوم 61105   Door sash
لنگه درب
61105
1.66پروفیل 61106  
 Window sash
لنگه پنجره
 61106
 1.1پروفیل 61205   Astragal
واسط دولنگه
 61205
 1.55پروفیل 61319  
 Mullion
سپری
 61319
 0.36پروفیل 41636    45mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41636
 0.24  پروفیل 41637  25mm overlap  
روكوب 25 میلیمتری
 41637
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
 0.34پروفیل آلومینیوم 41704 Glazing bead
زهوار
 41704
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
 0.32پروفیل 41710  
Glazing bead
زهوار

 41710
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
0.20 پروفیل 41714    Glazing bead 
زهوار
 41714
 0.43پروفیل 41717   Glazing bead 
زهوار
 41717