شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

560T series is the newest THERMAL BREAK series of ALPCO. All of profiles produced under Italian ETA licence. Polyamide bars that used in these profiles are Italian made PA6.6 with 25% of Glass fiber for improving strength. This series support Wing, Grill, Fixed and Hopper doors and windows.

 

سری56  میلیمتری 560، یکی از سری پروفیلهای ترمال بریک اینشرکت میباشد که در عین استحکام، مقرون بصرفه نیز میباشد. پروفیلهای این سری قابلیت ساخت هرگونه درب و پنجره بازشو از جمله تک لنگه، دولنگه، کتیبه دار، گریل و سرویسی را داشته و زیبایی را به همراه خواهد داشت.

 
پنجره بازشو سری 560
پنجره بازشو سری 560
 
درب بازشو سری 560
درب بازشو سری 560
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
0.53 پروفیل آلومینیوم 4163125mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
 41631
0.61 پروفیل آلومینیوم 4163245mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41632
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
1.08پروفیل 56001  
Frame
فریم
56001 
1.5پروفیل 56007  
 Frame
فریم
56007
1.3پروفیل 56101  
 Window sash
لنگه پنجره
 56101
1.8پروفیل 56104  
Door sash
لنگه درب 
56104 
 1.4پروفیل 56201  
 Astragal
واسط دولنگه
56201
1.3پروفیل 56302  
Frame  Mullion
سپری فریم
56302
 1.4پروفیل 56303   Sash Mullion
سپری لنگه
 56303
2.5پروفیل 56304  Frame  Mullion
سپری فریم
56304
 2.6پروفیل 56305   Sash Mullion
سپری لنگه
 56305
2.1پروفیل 56306  
 Add on sill
پروفیل پای درب
56306
 

All data subject to change without any notice

 

اطلاعات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند