شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان Aluminium Pejvak Sepahan Co. (ALPCO)
 

470T series is the lightest THERMAL BREAK series of ALPCO. All of profiles produced under Italian ETA licence. Polyamide bars that used in these profiles are Italian made PA6.6 with 25% of Glass fiber for improving strength. This series support Wing, Pivot, Grill, Fixed and Hopper doors and windows.

 

سری47  میلیمتری 470، سبکترین سری پروفیلهای ترمال بریک اینشرکت میباشد که در عین استحکام، مقرون بصرفه نیز میباشد. پروفیلهای این سری قابلیت ساخت هرگونه درب و پنجره بازشو از جمله تک لنگه، دولنگه، کتیبه دار، گریل و سرویسی را داشته و زیبایی را به همراه خواهد داشت.

 
پنجره بازشو سری 470
پنجره بازشو سری 470
 
درب بازشو سری 470
درب بازشو سری 470
Weight
وزن
(Kg/m)
Schema
شماتیک 
Usage
کاربرد 
Code
کد 
0.37 پروفیل آلومینیوم 11112 Grill
گریل
 11112
0.15 پروفیل آلومینیوم 41000
 Accessories Interface
رابط یراق آلات
 41000
0.82 پروفیل آلومینیوم 41046 Fascia
فاسا
41046 
2.27 پروفیل آلومینیوم 41620Corner Joint
کرنرجوینت پرسی 
 41620
0.53 پروفیل آلومینیوم 4163125mm overlap 
روكوب 25 میلیمتری
 41631
0.61 پروفیل آلومینیوم 4163245mm overlap 
روكوب 45 میلیمتری
 41632
0.29 پروفیل آلومینیوم 41701 Glazing bead
زهوار
 41701
0.29 پروفیل آلومینیوم 41703Glazing bead
زهوار
 41703
0.3 پروفیل آلومینیوم 41706Glazing bead
زهوار
 41706
0.31 پروفیل آلومینیوم 41708Glazing bead
زهوار
 41708
0.31 پروفیل آلومینیوم 41711Glazing bead
زهوار
 41711
1.06 پروفیل آلومینیوم 47001Frame
فریم
47001 
1.17 پروفیل آلومینیوم 47002Frame with overlap
 فریم روكوب دار
47002
1.3 پروفیل 47007   Frame
فریم
 47007
1.24 پروفیل آلومینیوم 47101 Window sash
لنگه پنجره
 47101
1.84 پروفیل آلومینیوم 47104Door sash
لنگه درب 
47104 
 1.44پروفیل آلومینیوم 47201 Astragal
واسط دولنگه
47201
1.23 پروفیل آلومینیوم 47302 Mullion
سپری
47302
2.49 پروفیل آلومینیوم 47304 Mullion
سپری
47304
 1.81پروفیل آلومینیوم 47306 Add on sill
پروفیل پای درب
47306